ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος μας γνωστοποιεί την προς ανάθεση προμήθεια  με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων “, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€. Η διενέργεια της προμήθειας  θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) . Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί:  

α) η υπ’ αριθ. 1308/2019 (ΑΔΑ: ΨΜΥΧΩΡΖ-ΒΦΦ) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της  ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 14/10/2019 και ώρα 10.00 π.μ. . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Προσφορά για την: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων “,

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
  2. Φορολογική ενημερότητα 
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
  2. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης 
  3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόκλησης ,η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών .Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης ,η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο .Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής ,αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Συν.: Η υπ’ αριθμ. 45/2019  Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

 

Η Προισταμένη

Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

 

 

Δημοσίευση στο Facebook