Ο Δήμος Ιερας Πόλης Μεσολογγίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων α) της Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου, β) την Επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου και γ) την Ημέρα Ενόπλων δυνάμεών στις 21 Νοεμβρίου έτους 2019 σύμφωνα με την αριθμ. 214/2019 (ΑΔΑ:64ΣΔΩΡΖ-4ΔΜ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ,πρόκειται  να  προβεί στην ανάθεση της  προμήθειας Δάφνινων στεφάνων καταθέσεων.

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο έως την 23-10-2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η εκτέλεση της προμήθειας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη που απαιτείται ,θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους και θα βαρύνει των  Κ.Α.00.6443  του Προϋπολογισμού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το Οικονομικό Έτος 2019.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1329/2019 (ΑΔΑ:61ΞΚΩΡΖ-ΟΩΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  12/2019.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook