Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών σε Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα των Δημοτικών σταδίων ποδοσφαίρου του Ν.Π του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α)η υπ’αριθ. 360/3101/22-10-209 (ΑΔΑ: 6Ι9ΤΟΚΨΝ-Ρ5Υ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) η Βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 25/10/2019 και ώρα 13.30π.μ .

Η Πρόεδρος

Παρασκευή Πετρονικολού

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook