Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται  να γίνει η Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  2019-2020.

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας    θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την  οικονομική σας προσφορά εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Τετάρτη  06/11/2019  και ώρα 11.00 μ.μ      όπως αναφέρεται   παραπάνω .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016

( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)

  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος /α.
  • Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
  • ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
  • Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου
  • Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
  • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης με αριθμό .: 44/2019  Μελέτης για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  2019-2020.

  

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω  πληροφορία η διευκρίνηση.                                                                                 

                                                                                            

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook