Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας προϋπολογισμού 53.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

          Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Μεσολόγγι, Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61.7135.04 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Σχετική η υπ’ αριθ. απόφαση με αριθμό 823/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΑΠΩΡΖ-4ΞΠ) ανάληψη υποχρέωσης.

          Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr).

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 2631363320, αρμόδιος Λύτρας Μάριος, mlytras@1426.syzefxis.gov.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

2019-10-30 20162 Περίληψη ΩΦΡΤΩΡΖ-ΗΦ5

 Μελέτη

 Οικονομική Προσφορά

 Όροι Διακήρυξης

 Συγγραφή Υποχρεώσεων

 ΤΕΥΔ

 

Δημοσίευση στο Facebook