Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 163 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.Α707.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α727-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 3. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β712.2016) Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 4. Την οικ.258207/3469/03.09.2019 (ΦΕΚ 706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09.09.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».
 5. Την 281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β710.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
 6. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α710-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α’ /17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του Ν.4530/2018(ΦΕΚ 59/τ.Α730-03-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
 9. Τις υπ’αριθμ. 102/08.06.2012 και 132/30.07.2012 (ΦΕΚ 2549/τ.Β709.2012) Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 10. Την 208116/447/26-07-2017 (ΦΕΚ 2900/22-08-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΔΕ «Περί έκδοσης νέων αδειών ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. (και εκ) μετατροπής υφισταμένων».
 11. Την Α 3557/141/24.01.2019 (ΑΔΑ:Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82).
 12. Την ανάκληση της οικ. 31167/3459/30-01-2019 (ΑΔΑ:6ΘΓΙ7Λ6-1ΧΤ) Απόφασης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας» για τους λόγους που αναφέρονται στην οικ.57851/6603/21-02-2019 (ΑΔΑ:63ΚΡ7Λ6-Α6Ι) Απόφαση ακύρωσης.
 13. Την υπ’ αριθμ. 293967/460/08.10.2019 (ΦΕΚ 4032 /τ.Β ‘ /05.11.2019) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Έκδοση νέων αδειών ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, (και εκ) μετατροπής υφισταμένων».
 14. Την ανάγκη διασφάλισης ορθής εφαρμογής της διαδικασίας αδειοδότησης επιβατικών δημοσίας χρήσης οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α’/10.04.2012) όπως ισχύει.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μ.μ., συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν. 4070/2012.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα-διοικητική μονάδα. Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

Οι έδρες-διοικητικές μονάδες για τις οποίες καλούνται προς υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτές που εγκρίθηκαν – καθορίστηκαν με την αριθμ. 293967/460/08-10-2019 (ΦΕΚ 4032/τ.Β’/05-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Έκδοση νέων αδειών ΕΔΧ και ΕΔΧ-ΕΔΙ.ΜΙΣΘ, (και εκ) μετατροπής υφιστάμενων» και είναι οι εξής:

Α) Χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ :

Οι έδρες-διοικητικές μονάδες ΕΔΧ για τις οποίες εγκρίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέων αδειών επιβατικών δημοσίας χρήσης καθώς και ο αριθμός ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΔΡΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμός αδειών που εγκρίθηκαν
1 ΑΓ. ΘΩΜΑΣ μία(1)
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ μία(1)
3 ΓΑΛΑΤΑΣ μία(1)
4 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ μία(1)
5 ΜΑΣΤΡΟ μία(1)
6 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ μία(1)
7 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ μία(1)
8 ΛΥΓΙΑΣ μία(1)
9 ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ μία(1)
10 ΜΑΚΥΝΕΙΑ (ΜΑΜΜΑΚΩ) μία(1)
11 ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ μία(1)
12 ΤΕΡΨΙΘΕΑ μία(1)
13 ΜΕΝΙΔΙ μία(1)
14 ΒΑΡΕΤΑΔΑ μία(1)
15 ΜΥΡΤΕΑ μία(1)

Β) Έκδοση αδειών ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΕΑ εκ μετατροπής υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ:

Οι έδρες-διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκινήτων, για τις οποίες καθορίζεται ο επιμερισμός οχημάτων και εγκρίνεται η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και ο αριθμός ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, εκ μετατροπής των ήδη υφιστάμενων αδειών επιβατικών δημοσίας χρήσης (ΕΔΧ) σε επιβατικά δημοσίας χρήσης-ειδικής μίσθωσης (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ) και σε επιβατικά δημοσίας χρήσης- ειδικής μίσθωσης για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), σύμφωνα με την απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΔΡΑ –

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Αριθμός αδειών εκ μετατροπής υφιστάμενων σε ΕΔΧ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ
1 ΒΟΝΙΤΣΑ μια (1)

 

A/A ΕΔΡΑ –

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Αριθμός αδειών εκ μετατροπής υφιστάμενων σε ΕΔΧ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ – ΑμΕΑ
1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ μια (1)
2 ΑΓΡΙΝΙΟ μια (1)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( άρθρο 107 του Ν.4070/12)

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του Ν. 4070/12.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεμιά άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν.4070/12).

Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ,

ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι ή στα Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου και Ναυπάκτου, μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00, τα ακόλουθα:

 • Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

(Εντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τα Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου και Ναυπάκτου).

 • Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, μετά την πρώτη (1η) δημοσίευση της παρούσας ανακοίνοισης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ( πλην των δικαιολογητικών (1) και (2) των παρακάτω Α & Β ενοτήτων).

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 109 του ν. 4070/2012)

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν.4070/12.
 3. ( Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.)
 4. Φορολογική ενημερότητα.
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 6. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/12 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για καθεμία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
 7. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 109 του Ν.4070/2012)

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύι Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Φορολογική ενημερότητα.

Ασφαλιστική ενημερότητα.

Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για καθεμία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους υπαλλήλους:

: Σελιμά Στυλιανή 2641 3 63737, Βέλλιο Κων/νο 2641 3 63736,

: Βλαχόπουλο Νικόλαο 2631 3 63100, Γυφτογιάννη Γεράσιμο 2631 3 63112 & 2631 0 55336, Μπιλάλη Ανδρέα 2631 3 63109.

: Λευθεριώτη Γεωργία 2634 3 61125.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αιτωλ/νίας θα ελέγξουν την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.
 • Στη συνέχεια, θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΕΔΧ, ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.
 • Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας pde.gov.gr. και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών & Δικτύων www.vme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της.
 • Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση, η κατάρτιση της κατάστασης και η ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020.
 • Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με μια (1) συμμετοχή.
 • Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μια άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων πλείονες της μιας άδειες. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2020.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας , εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.
 • Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούντων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 1. Γ ραφείο κ. Περιφερειάρχη.
 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας .
 3. Γ ραφείο Εκτελεστικού Γ ραμματέα Π.Δ.Ε.
 4. Γ ραφείο Γ εν. Δ/ντή Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 5. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
 6. Τ μήμα Τεχνικό και Αδειών Κυκλοφορίας Αγρινίου.
 7. Τ μήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Ναυπάκτου.
 8. Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012)
 9. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας pde.gov.gr σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.4070/2012).
 10. Γραφείου Τύπου (για την έκδοση δελτίο τύπου στα ΜΜΕ-σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.4070/2012).

Β. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

 1. Γ ραφείο κ. Υ πουργού
 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 3. Γεν. Δ/νση Μεταφορών α) Γραφείο Γεν. Δ/ντη

β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

 1. Γ εν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης α) Γραφείο Γεν. Δ/ντη

β) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής e-mail : dop-tmd@yme.gov.gr (για την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου – σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, ν. 4070/2012)

Γ. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (για την ανάρτηση στον ιστότοπο του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.4070/2012)

 1. Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου
 2. Δήμος Αγρινίου
 3. Δήμος Ναυπακτίας
 4. Δήμος Αμφιλοχίας
 5. Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας
 6. Δήμος Ξηρομέρου
 7. Δήμος Θέρμου

Δ. Επαγγελματικά Σωματεία και Οργανώσεις Αυτοκινητιστών (να ενημερωθούν όλα τα μέλη/σωματεία) :

 1. Σωματείο Ράδιο Ταξί Αγρινίου

Αγ. Κων/νου 59 – Τ.Κ.30100, ΑΓΡΙΝΙΟ

 1. Σύλλογος Αυτ/τών ΤΑΞΙ Ι.Π. Μεσολογγίου «Ο ΒΥΡΩΝ»

Πλ. Μπότσαρη – Τ.Κ. 30200 , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

 1. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί «Ο Άγιος Χριστόφορος»

Τ.Κ.30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

 1. Σωματείο Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Αμφιλοχίας.
 2. Σωματείο Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Βόνιτσας.
 3. Σωματείο Ιδιοκτητών – Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτ/των ΤΑΞΙ Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
 4. Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιοκτητών & Οδηγών Αγοραίων Αυτοκινήτων Δ.Χ. Επαρχίας Τριχωνίδας «Η Τριχωνίδα»

Τ.Κ. 30008, ΘΕΡΜΟ

 1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος Μενάνδρου 51 (2ος όροφος) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
 2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων Πειραιώς 4, Τ.Κ. 10431 ΑθήναΚατεβάστε την Πρόσκληση
Δημοσίευση στο Facebook