Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μέρους της Πλατείας Μπότσαρη στο Μεσολόγγι και λοιπών χώρων,  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά 2019-2020, σύμφωνα με την απόφαση 254/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02η/12/2019 ημέρα Δευτέρα  Ώρα Έναρξης 10.00 π.μ. Ώρα Λήξης 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31).

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 9/12/2019 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τις 40 ημέρες ορίζεται το ποσό των 1000,00 ευρώ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με δικαιολογητικά :

Α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία, ή άλλου που διενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10),  του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 100,00 €.

Β) Λοιπά Δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 7 των όρων της δημοπρασίας (Απόφαση 254/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ : ΨΧΑ2ΩΡΖ-Λ3Κ ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι, (τηλ. 2631360964) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
 

Σπυρίδων Βασιλείου

Περίληψη διακήρυξης 2019

Απόφαση 254-2019 ΨΧΑ2ΩΡΖ-Λ3Κ

Δημοσίευση στο Facebook