ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με το άρθρο 32 απορ. 2 περ.α΄του  του ν 4412/2016 ως ισχύει, για επιλογή αναδόχου , για την  προμήθεια «Τροφίμων –λοιπών ειδών παντοπωλείου- φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Νοµικού του Προσώπου  και των σχολικών επιτροπών  (Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστηµα ενός έτους» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 17485/23-09-2019 (19PROCOO5601882) Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 79582.

Εκτιμώμενη αξία  # 15.449,86€  # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 & 13%

(Για τα τμήματα : 4 & 7) 

CPV :15612500,15613310,15812200-5

 Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 17485/23-09-2019 (19PROCOO5601882) Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 79582, για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τα τμήματα που  κηρύχτηκαν άγονα (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) .

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2019

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019_signed

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ειδη παντοπωλειου_signed

Δημοσίευση στο Facebook