Το Ν.Π.  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 4017,60€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3437/22-11-2019 Μελέτης του Ν.Π.. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Η Υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, για τα ανωτέρω μέχρι και την 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

Μετά την άνω ημερομηνία , προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστραφούν χωρίς να ανοιχτούν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να καταθέσουν:

  1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογραμμένο σε όλες τις σελίδες του χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής

 

Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr  

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

Η Πρόεδρος

 

Παρασκευή Πετρονικολού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook