Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια «Μοκέτας» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» και συγκεκριμένα του Τρικούπειο πολιτιστικού κέντρου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α CPV Είδος Μ/Μ ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ   (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1. 39531400-7 Μοκέτα με λάστιχο Χοντρή Τ.μ. 77,12 12,84 990,22
 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 990,22
     Φ.Π.Α. 24% 237,65
    ΠΟΣΟ  1.227,87€

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 409/3517/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΡ2ΟΚΨΝ-8ΘΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 29/11/2019 και ώρα 13.30π.μ .

 

  Η Πρόεδρος

  

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

 Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Προσφορά: Παροχή υπηρεσιών για ….

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook