Το Ν.Π. μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 2.581,80€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3438/22-11-2019 Μελέτης του αυτοτελούς τμήματος του Ν.Π. , όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Η Υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, για τα ανωτέρω μέχρι και την 2/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30στοπρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

Μετά την άνω ημερομηνία , προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστραφούν χωρίς να ανοιχτούν.

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

Η Πρόεδρος

 

Παρασκευή Πετρονικολού

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook