Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

  ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ          
α/α CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ μ/μ Ενδ. ποσότητα Ενδ. Τιμή € (Χ ΦΠΑ) Συνολική Αξία €   (Χ φπα)  
1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρα 11.085,24 0,873 9.677,41 €
Συνολική αξία άνευ Φ.Π.Α. 9.677,41 €
Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%   12.000,00€

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 385/3420/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΞΧΟΚΨΝ-ΓΗΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 2/12/2019 και ώρα 13.30π.μ .

Η Πρόεδρος

  

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

 

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Προσφορά: Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

Δημοσίευση στο Facebook