Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται  να γίνει η προμήθεια  ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   .

 Η εκτέλεση της προμήθειας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την  οικονομική σας προσφορά εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Δευτέρα   09/12/2019  και ώρα 11.00 μ.μ   για την συγκεκριμένη  προμήθεια όπως αναφέρονται παραπάνω

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης  με αριθμό .: 53/2019  Μελέτης για την Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου        .  

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω  πληροφορία η διευκρίνηση.

  • Συνημμένο αρχείο στην παρούσα πρόσκληση η μελέτη 53/2019 για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.     

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

Δημοσίευση στο Facebook