Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020/2021 ” προϋπολογισμού # 919.980,36€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ανα Τμήμα ως εξής :    

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ CPV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΣΗΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09132100-4

09134220-5

456.000,00€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09135100-5

09132100-4

46.211,28€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΔ Ν.ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09132100-4 48.000,00€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09134220-5 10.808,00€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09135100-5 165.626,56€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
09135100-5 109.334,52€ α/α 81880/2019
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
24951100-6 80.000,00€ α/α 81953/2019
ΤΜΗΜΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24951100-6 4.000,00€ α/α 81953/2019
 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 Ταχ.Κωδ.:30200 Τηλ.:2631360983,987 Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

 1. Κωδικός CPV:
 • Πετρέλαιο Κίνησης: CPV 09134100-8
 • Πετρέλαιο Θέρμανσης: CPV 09135100-5
 • Βενζίνη Αμόλυβδη: CPV 09132100-4
 • Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα: CPV 09211000-1
 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020/2021 ” ποσού 980,36 €
 3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
 4. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)μέσω της Διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheuc. gov. g r του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 05/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. 05/12/2019 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. 06/01/2020 Ημέρα Δευτέρα Και ώρα 14.00 μ.μ.

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8. Εγγύηση συμμετοχής :

 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 3.677,398€#

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 372,667€#

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : #

387,088€#

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : #87,158 €#

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 1.335,69€#

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 881,73€#

 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 645,138€#

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 8:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 31,896€#

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

9. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύουmessolonghi.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
α/α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ_signed

ΚΑΥΣΙΜΑ 2020-2021_signed

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_signed

 

 

Δημοσίευση στο Facebook