Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙEΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την αριθμ. 52/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Oικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 15.000,00 € με Φ.Π.Α.(Κ.Α.: 10.6613 – Κ.Α CPV: 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 30 / 12 /2019 και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ενώπιον της Επιτροπής) στο κτίριο του 1ο ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο ), στο Μεσολόγγι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, οδός Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο Τ.Κ:30200, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 28/12/2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προσφορά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενη από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (http:// www.messolonghi.gov.gr), και από το ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα. Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να απευθυνθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ. (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος, Μεσολόγγι).

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης και τους όρους της Διακήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , Ταχ. Δ/νση: Σατυροπούλου 31-Μεσολόγγι Τ.Κ:30200 – Τηλ. : 2631360983, (πληροφ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Γιαννοπούλου Παναγιώτα ).

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 

 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΧΑΡΤΙ_signed

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2019 -2020_signed

Δημοσίευση στο Facebook