Ο Δήμος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου  για το έτος 2020», και  καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική περιγραφή προσφορά) με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών – μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας. 

Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί   α) η υπ’ αριθ. 1542/2019(ΑΔΑ:6ΘΚΓΩΡΖ-ΓΨ2)  απόφαση  ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και β) η βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  2/2019 .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  Οικονομική προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή  03-01-2020  και ώρα 11.00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθμ 57/2019 μελέτης  και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Εφόσον ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο θα κατατεθούν και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

Συν.: Η υπ’αριθμ. 57/2019 Μελέτη

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2020

 

Δημοσίευση στο Facebook