ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών ,Παραλαβής υπηρεσιών & προμηθειών ,Επιτροπής Ενστάσεων του νπ , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για το οικονομικό έτος 2020.
  5. Το γεγονός ότι στο Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό και οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου σύμφωνα με το αριθ 24312/30- 12-2019 έγγραφο του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού

Γνωστοποιούμε ότι στο γραφεία του νπ στις 8/01/2020 ώρα 10.00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές για το οικονομικό έτος 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο γραφεία του νπ, στο κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www. www.messolonqhi.qov.gr)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ(1)

Δημοσίευση στο Facebook