Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2020,

 ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων του άρθρου 118 του Ν.4412/16, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Α.   ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8)
  • Μελέτες Τοπογραφίας (Κατηγορία 16)
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατηγορία 27)
  • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)

Β.   ΕΡΓΑ

  • Οδοποιίας
  • Οικοδομικών
  • Υδραυλικών
  • Ηλεκτρομηχανολογικών

να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα επισυνάπτονται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με υπηρεσία

ταχυμεταφοράς εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ήτοι έως και την 09 Φεβρουαρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

Α. Για μελέτες:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών – Πτυχίο μελετητή σε ισχύ.

Β. Για έργα:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας, σε ισχύ.

 Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

 

 Πρόσκληση_Ψ37ΒΩΡΖ-Α4Ζ

 Αίτηση

 Υπεύθυνη Δήλωση

Δημοσίευση στο Facebook