Βάσει των διατάξεων του άρθρου 88 και 117 του Ν.4412/2016,  για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην υλοποίηση του έργου MUSE του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020»

            Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην υλοποίηση του έργου MUSE του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 49.868,00€. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 12/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

            Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έναντι ποσού 15,00€ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr) και η οικονομική προσφορά διατίθεται σε έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή.

            Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63320, φαξ: 2631025041 αρμόδιος Λύτρας Μάριος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 Περίληψη Διακήρυξης

 Όροι Διακήρυξης

 Μελέτη 02-2020

 Οικονομική Προσφορά

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook