Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εκπόνησης της συμβουλευτικής υπηρεσίας με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 42.160,00€. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

            Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έναντι ποσού 15,00€ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr) και η οικονομική προσφορά διατίθεται σε έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή.

            Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63320, φαξ: 2631025041 αρμόδιος Λύτρας Μάριος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 Περίληψη Διακήρυξης ΩΤΠΣΩΡΖ-18Ρ

 Όροι Διακήρυξης 20PROC006315312

 Μελέτη 11-2020_signed

 Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

 Οικονομική Προσφορά

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook