Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό(συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17-3-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α.30.7333.02.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα οδοποιίας στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1200 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι έξη (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr) και από την υπηρεσία έναντι ποσού 5,00€ μέχρι και την 16-32020   

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. 2631363325, fax 2631025041 αρμόδια Κ. Παπακωνσταντίνου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αποκατάστασης οδοποιίας

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Εντυπο Προσφοράς ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Προϋπολογισμός μελέτης

 ΤΕΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αποκαταστασης δρόμων

 Τιμολόγιο Μελέτης

Δημοσίευση στο Facebook