Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για δύο έτη (2) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περιπτ. 31 της παρ.1 του άρθρου 2, της παρ.7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (φΕΚ 227/Α706-12-2016).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 7. Τις διατάξεις του νόμου 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012.
 9. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.44363/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης- εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 12 παρ.10 Ν.4071/2012».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α713-11-2017).
 11. Την αρ.57654/22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/τ.Β 723-05-2017).
 12. Την υπ’αριθ. 8/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
 13. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4063/03-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΙΩΡΖ-6ΤΚ, ΑΔΑΜ: 20REQ006365896) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 14. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν υπηρετεί τακτικό προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας.
 15. Τον προϋπολογισμό του έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

383,60 35 €
2020: 6.713,00 €
2021: 6.713,00 €

13.426,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 13.426,00 €

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (ΑΊ88). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο (Σταυροπούλου 31 -Ραδιομέγαρο στο Μεσολόγγι), στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς, μέχρι και τη Τρίτη 10/02/2020.

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους, θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπ’αριθμ. 8/2020 μελέτης και θα ισχύουν για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 Ν. 4412/2016). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις : α)περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016). Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη).
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016). i) Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. ii) Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
 5. i) Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και το έντυπο οικ.προσωοράς εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. ii) Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής τους. iii) Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
 6. Πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 7. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας ή άλλης ειδικότητας.
 8. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και που θα βεβαιώνει ότι κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

0 Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

Α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

Β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας ( παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010 ).

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν.3852/2010.

Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α’ μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (περ.γ της παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010 , όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011 ).

Για τους γιατρούς της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3850/2010 απαιτείται επιπρόσθετα και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο και βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας Ασφάλειας και Υγείας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους επιτρέπεται να ασκούν και καθήκοντα ιατρού εργασίας.

 1. Για την περίπτωση Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) απαιτείται η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψη απαιτείται η προσκόμιση πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 1-6 και :

α) της σχετικής άδειας βάσει του άρθρου 23 του Ν.3850/2010 και

β) των προαναφερόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση 7,8 και 9 για το αρμόδιο προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Χαλκηδόνος 2019-2020.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) Ο Αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, εις διπλούν, με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 Ν. 4412/2016. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των υπηρεσιών ορίζεται σε δύο έτη (2) από την καταχώριση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι ώρες που προβλέπει η μελέτη, δίνεται δυνατότητα παράτασης ισχύος της σύμβασης έως δυο (2) μήνες τηρώντας πάντα τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3850/2010 για τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε ώρες ανά εργαζόμενο.
 2. Όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν όπως ακριβώς περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτη.
 3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων τιμολογίων και την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
 4. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 2631360983,987) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook