Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙEΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 84/2020 (ΑΔΑ:6Κ4ΡΩΡΖ-ΖΧΕ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού του RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έτους 2020, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά υπηρεσία. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι 62.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.

4270/2014, του Ν. 3852/2010.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο ,1ος όροφος ) του Δήμου Iεράς Πόλης Μεσολογγίου,, στις 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη    και από ώρα 10:00 μ.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2631360983,987 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στο  Επιμελητήριο Αιτ/νίας . Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  προσφέρει ελεύθερη,πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στη διεύθυνση www.messolonghi.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

α/α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020

Δημοσίευση στο Facebook