Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: Προμήθεια Τοπογραφικού Εξοπλισμού Μετρήσεων Υπαίθρου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου»  Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί   α) η υπ’ αριθ. 375/2020 (ΑΔΑ:Ω23ΘΩΡΖ-8Ε3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η  βεβαίωση  του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2020.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  Οικονομική προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 06/04/2020 και ώρα 11.00 π.μ  .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα..

Συν.: Η υπ’αριθμ. 13/2020 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών-Αποθήκης,  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

  

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

Δημοσίευση στο Facebook