νομι

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  τη διαμόρφωση αύλειου χώρου στον Ά Βρεφικό Σταθμό Πλώσταινας , όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 565 /27 – 3 -2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΑ: 60.6622.03

CPV: 45112723-9

 

Αρ. Συνοπτική περιγραφή Μονάδα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας Ενδεικτική

Ποσότητα

Αξία άνευ ΦΠΑ
1 ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ Τ.μ. 80 100 8000
2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Μ. 60 25 1500
3 ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 300 300
4 ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2500 2500
5 ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1500 1500
6 ΦΥΤΕΥΣΗ + ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 5 1500
7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 829,03 1 829,03
Μερικό Σύνολο 16,129,03
ΦΠΑ 24% 3.870,97
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

 

 

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 568 / 113 /2020 (ΑΔΑ: ΩΑ0ΙΟΚΨΝ-1ΕΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έχοντας υπόψη και την  αριθμ. 632/2-4-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με την αριθμ.6/2020 (ΑΔΑ: 97ΩΠΟΚΨΝ-ΘΦΔ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την Τετάρτη  8 / 4 /2020 και ώρα 13.00π.μ .

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

 

    Η Πρόεδρος

 

 

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ανάθεση αύλειων χώρων

 Μελέτη για τον αύλειο χώρο

Δημοσίευση στο Facebook