Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού , όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 586 / 27 – 3  -2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑ: 15.6612

 

Α/Α

 

CPV

ΕΙΔΟΣ  

Μ/Μ

ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1. 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ΤΜΧ (κουτί 5 πακέτων) 50 14,93 746,50
2. 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 ΤΜΧ (κουτί 5 πακέτων) 2 29,90 59,80
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 806,30
Φ.Π.Α. 24 % 193,51
Στρογγυλοποίηση 0,19
Σύνολο 1.000,00

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 589 /27 – 3 -2020 (ΑΔΑ: ΨΤ4ΛΟΚΨΝ-12Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 31 / 3 /2020 και ώρα 13.30π.μ .

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

 Η Πρόεδρος

  

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Μελέτη

 

Δημοσίευση στο Facebook