Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις της περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4325/2015 (Α’47) και το άρ.28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρ.24 του Ν.4368/2016(Α’21)

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 41, παρ.2, του Ν.4325/2015 (τα47) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 ΠΝΠ (Α102), η οποία κυρώθηκε με το άρ.9 του Ν.4350/2015 (Α161) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (Α’102)

Την αριθμ. 103./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: ΡΓΟΣΩΡΖ-Γ0Λ.) περί προσλήψεως έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης και τετράμηνης διάρκειας από την υπογραφή της για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11 -3-2020) και 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί. σύμφωνα με την αριθ. 6144/6-4-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Το γεγονός ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2631360993-2631360913 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 ΤΚ 30200, Μεσολόγγι Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου http://messolonghi.gov.gr/

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook