ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 206 ΤΟΥ Ν.3584/07 ΚΑΙ ΤΟΥ 24 ΑΡΘ. ΤΗΣ ΠΝΠ ΤΗΣ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α /14-3-2020)», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID-19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • Του άρθρου 86 παρ.1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α ’/8-6-2006).
  • Του άρθρου 58 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ Α ’/7-6-2010).
  • Του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ143/τ.Α’/28-6-2007).
  • Του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α ’/28-12-2009).
  • Του  άρθρου 9 παρ.20.α’ του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/τ.Α’/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85/τ.Α’/11-04-2012).
  • Της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 14/3/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ64/τ.Α’/14-3-2020).
  • Της παρ.1 του τριακοστού εβδόμου άρθρου της από 20/3/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ.Α- ’/20-3- 2020).
 2. Την αριθ. 12/30-03-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου «Αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης (4) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσων εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου covid-19» βάση του εικοστού τέταρτου άρθρου της ΠΝΠ της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020)», για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας και εντατικής φροντίδας των γραφείων του Νομικού Προσώπου. (ΑΔΑ: 60Α1ΟΚΨΝ-3ΕΜ).
 3. Την υπ’αριθμ. 559/26-03-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 558/26-03-2020 Βεβαίωση της Προέδρου στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόσληψη δίμηνης χρονικής διάρκειας σε καμία ειδικότητα στο Νομικό μας Πρόσωπο.
 5. Την υπάριθμ. 54538/8-4-2020 (ΑΔΑ:6Σ7ΒΌΒ1Φ-Ε2Ω) απόφαση του Συντονιστού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί εγκριτικής της υπ’ αριθμ. 12/2020 (ΑΔΑ: 60ΑΟΚΨΝ-3ΕΜ) απόφασής του Νομικού μας Προσώπου.

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-

ΣΤΡΙΩΝ

ΜΙΑ (1) Τέσσερεις (4) μήνες
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΜΙΑ (1) Τέσσερεις (4) μήνες

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ (2)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για όλους τους υποψηφίους:

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής).

β) Να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή)στο Γραφείο Γραμματείας του Νομικού Προσώπου (Αθ. Ραζη-Κοτσικα 12,30)20)0 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ κατά τις ώρες από 8.00′ έως 13.00, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2631050109.

γ) Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ως ανωτέρω, δύνανται να την υποβάλλουν με fax στο 2631050109.

δ) Στο email: pneumatikoke@gmail. com .

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου http: //messolonghi. gov.gr/  καθώς και στο Δι@ύγεια ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του καπεπείγοντος των αναγκών που έχουν προκόψει, από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δι@ύγεα και θα διαρκέσει για περίοδο τριών ημερών ήτοι από 10/4/2020 έως 14/4/2020.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ- ΜΠΑΛΤΑ

 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

Δημοσίευση στο Facebook