Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης  ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  1. Τις διατάξεις της περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4325/2015 (Α’47) και το άρ.28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρ.24 του Ν.4368/2016(Α’21)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 41, παρ.2, του Ν.4325/2015 (τα47) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 ΠΝΠ (Α102), η οποία κυρώθηκε με το άρ.9 του Ν.4350/2015 (Α161) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (Α’102)
  3. Την αριθμ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΑΔΑ:6ΒΟΙΟΛ1Θ-ΓΑΚ) περί προσλήψεως έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας από την υπογραφή της για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  4. Τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις από 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί σύμφωνα με την αριθ. 32/3-4-2020 βεβαίωση.
  6. Το γεγονός ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός  (1) ατόμου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Κωδικός θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Υπηρεσία
106 ΥΕ Εργατών  καθαριότητας Σύμβαση (4) τεσσάρων μηνών Ένα  (1) άτομο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τη παρ. 2 του αρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180Α΄,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 . Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.  Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου  και για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Συνδέσμου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2631360993-2631360984 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Σταυροπούλου 31 ΤΚ 30200, Μεσολόγγι).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook