ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να  την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

α) η υπ’ αριθ. 14575/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΟΑΩΡΖ-ΑΥΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α  1/2018  αντίστοιχα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια μέχρι την  08/10/2018  και ώρα 10.00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης της Τεχνικής  Υπηρεσίας     με αριθμό .: 42/2018   Μελέτης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΔΕ Οινιαδών )& Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων & λαμπτήρες LED».

 

     Ο Αντιδήμαρχος

 

     ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Mελετη ηλεκτρολογικού υλικού-3η ΔΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-3 ΔΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook