Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , προϋπολογισμού 28.395,88 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός: Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο

Ταχ. Κωδ.: 30200

Τηλ.: 2631360983

Telefax: 2631025041

e-mail: promithies@2607.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://www.messolonghi.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου   http://www.messolonghi.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV: 35113400-3, 35800000-2,35113440-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου..

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τμηματική παράδοση των ειδών έως τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία τους.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες : Η προμήθεια υποδιαιρείται σε επιμέρους τρεις ομάδες

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η Μαίου 2020, ημέρα Παρασκευή . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00’ και η ώρα λήξης 00’. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 6063.01-15.6063.0250.6063.02 πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με τις αριθμ. 4228/04-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΝ8ΟΩΡΖ- Π8Ψ),4230/04-03-2020 (ΑΔΑ:6Τ63ΩΡΖ-Ζ7Μ) & 4229/04-03-2020 (ΑΔΑ:68ΤΔΩΡΖ-Η16) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση της πίστωσης .

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.messolonghi.gov.gr επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α’62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Λύρος Κώστας

 6ΘΗΑΩΡΖ-Γ95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook