ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ», εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 4.032,21 € και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ιδίων Εσόδων ποσού 5.000,00 €.

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα Οικοδομικά (στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ) ή για έργα Οικοδομικά (στα Νομαρχιακά Μητρώα) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 81,00 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από την υπηρεσία έναντι ποσού 10,00€ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr) εκτός από το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που δίνεται μόνο από τα γραφεία του φορέα μέχρι και την 12/10/2018.

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63301, fax 2631025041 αρμόδιος Μαρία Μαστοράκη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1-10-2018
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΩΨΦΥΩΡΖ-ΙΗ1

τεχνική έκθεση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ.Ε.Υ.Δ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ

101 Προϋπολογισμός μελέτης

102 Προμέτρηση

103 Εντυπο Προσφοράς

104 Συνοπτικός Προϋπολογισμός μελέτης

111 Τιμολόγιο Μελέτης

112 Τιμές εφαρμογής μελέτης


 

Δημοσίευση στο Facebook