Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  Προμήθεια εντύπων – βιβλίων Παιδικών σταθμών του Ν.Π, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 1296 / 5 – 6  -2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Δαπάνης CPV Κ.Α. προϋπολογισμού Ποσό δέσμευσης με Φ.Π.Α.
1 Προμήθεια εντύπων – βιβλίων Παιδικών σταθμών 79800000-2 15.6611 1.488,88

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 186/1299 /5 – 6 -2020 (ΑΔΑ: 20REQ006829856m Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 10 / 6 /2020 και ώρα 12.30π.μ .

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

   Η Πρόεδρος

 

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ για βιβλία υλικού

 Μελέτη για προμήθειες βιβλίων υλικού

Δημοσίευση στο Facebook