ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό άνω των ορίων (Διεθνή ) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Α’ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ “προυπολογισμού 370.714,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της μεγαλύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης  (%) επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα είδη των τμημάτων 1,3,4,5,6,7,8 και βάσει της χαμηλότερης τιμής για τα είδη του τμήματος 2.

Τα προιόντα που ζητούνται ανά CPV όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης με αριθμ.μελέτης  21/2018  της Δ/νσης Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου είναι :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ CPV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09132100-4

09134220-5

 

127.336,38€ 157.897,48€
 ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24951100-6 16.071,00€

 

19.928,04€

 

 ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09135100-5

09132100-4

20.966,23€ 25.998,12€
 ΤΜΗΜΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09132100-4 402,90€ 499,60€
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 09132100-4

09134220-5

62.330,31€ 77.289,58€
 ΤΜΗΜΑ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΔ Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09134220-5 6.108,27€ 7.574,25€
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09135100-5 38.402,00€ 47.618,48€
ΤΜΗΜΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 09135100-5 27.345,60€ 33.908,54€

 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών ,είτε για κάθε  ένα από τα 8 τμήματα , υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος .Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές .Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές .Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και των Ν.Π.

Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση ανάθεσης προμήθειας .Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνεται σε χώρο εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 των αναλυτικών όρων της μελέτης 21/2018 της Δ/νσης Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)            μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά ,μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη ,στην Ελληνική γλώσσα ,σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α/29-5-2013) στο άρθο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ))“.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  :13/09/2018 και ώρα 13.00 μ.μ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :19/10/2018 και ώρα 13.00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 “Τεχνικές   λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)` `.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή ,χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www . promitheus.gov.gr )ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής .

Προσόντα και απαράίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης .Για τα καύσιμα απαιτείται άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με το Ν.3054/2002 για τα Ελαιολιπαντικά Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή –παραγωγού των προσφερόμενων προιόντων .

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf .και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν  επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ).Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή .Η διεύθυνση που α σταλούν αναφέρονται  στην αρχή της παρούσης προκήρυξης .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 1% για το σύνολο του προσφερόμενου τμήματος .

Η παρούσα θα δημοσιευτεί  σε (3) τρείς εφημερίδες ,στην εφημερίδα Ευρωπαικών Κοινοτήτων ,στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ “ στο ΚΗΜΔΗΣ και στην  ιστοσελίδα του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   www.messolonghi.gov.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 21-2018


 

Δημοσίευση στο Facebook