Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α CPV ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

 (Α)

Μ/Μ ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ   (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1. 15612500 Άρτος Σιταρένιος  φρατζόλα (350γρ) κιλό 500 1,50 750,00
 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 750,00
     Φ.Π.Α. 13%    97,50
    ΠΟΣΟ     847,50€
Α/Α  CPV  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

(Β)

Μ/Μ  ΕΝΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΞΙΑ  (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
2. 15613310 Βουτήματα / κουλουράκια κιλό 30 8,00 240,00
 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 240,00
       Φ.Π.Α. 24% 57,60
 ΠΟΣΟ 297,60€
 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  Α+ Β 990,00
Φ.Π.Α. 24%   57,60
Φ.Π.Α. 13%   97,50
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.145,10€

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’ αριθ. Την αριθμ1373/200/12-6-2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: ΨΒΨΥΟΚΨΝ-Ω92) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 19/06/2020 και ώρα 13.30 π.μ.

Η Πρόεδρος   

Παρασκευή Πετρονικολού

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ για απευθείας ειδών αρτοποιείου 2020

 ΜΕΛΕΤΗ Αρτοποιείου 2020

Δημοσίευση στο Facebook