Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  παροχή υπηρεσιών για Φωτογράφιση εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 1445 / 19 – 6  -2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας CPV Κ.Α. προϋπολογισμού Ποσό δέσμευσης με Φ.Π.Α.
1 Φωτογράφιση εκθεμάτων και χώρων Μουσείου Τρικούπη 79960000-1 00.6434 868,00

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. 212 / 2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ρ9ΟΚΨΝ-3ΞΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 24 / 6 /2020 και ώρα 13.30π.μ .

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

Η Πρόεδρος

 

 Παρασκευή Πετρονικολού

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ φωτογράφιση Τρικούπη

 Μελέτη για υπηρεσίες φωτογράφιση

Δημοσίευση στο Facebook