Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.messolonghi.gov.gr. Λοιπές πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαρία Μαστοράκη (τηλ.: 26313 63301 fax: 26310 25041) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου στη οδό Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 9/7/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα μίσθωσης όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και στους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας το τρέχον έτος του διαγωνισμού γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή αναγνωρισμένου σωματείου και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι:

Για το διαμορφωτή (γκρέιντερ) 120 HP και άνω για ημερήσια απασχόληση  480,00 ευρώ, για τον προωθητή γαιών (μπουλντόζα) τύπου CATERPILLARD7 ή ανάλογου 160HP και άνω  για ημερήσια απασχόληση 120,60 ευρώ, για τον Εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB για ημερήσια απασχόληση  161,28 ευρώ, για το Ανατρεπόμενο Φορτηγό 20 τόνων για ημερήσια απασχόληση 59,40 ευρώ, για τον Ελαστιχοφόρο Υδραυλικό Εκσκαφέα (Τσάπα) για ημερήσια απασχόληση   56,46 ευρώ, για τον  Γεωργικό ελκυστήρα με παρελκόμενο καταστροφέα με δυνατότητα ανύψωσης και περιστροφής 100 HP και άνω για ημερήσια απασχόληση  90,00 ευρώ .

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (Κ.Α.Ε. 30.7333.08).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Ο  Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

Κώστας Λύρος

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 ΕΝΤΥΠΟ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook