Ο Δικαιούχος Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου  διακηρύττει ότι την 21η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι., θα διεξαχθεί με ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 186/2020  απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ: Ω6ΩΞΩΡΖ-ΑΘΞ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011460640 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».

Το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό  264.713,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 64/2018  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ανέρχεται στο ποσό των 264.713,77 ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  328.245,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :90832 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14 /7 / 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16 / 7/ 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017).

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   και που είναι εγκατεστημένα σε :

α)   σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή Πέντε Χιλίων Διακοσίων Ενενήντα  Τεσσάρων Ευρώ και Είκοσι  Οκτώ   Λεπτών ( 5.294,28 €). και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30)  ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. ημερολογιακές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μετά  από  εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οδός: Σταυροπούλου 31
Ταχυδρομικός Κώδικας: 30200 Μεσολόγγι
Τηλ.: 2631 3 63301
Telefax: 2631025041
E-mail: mastoraki@2607.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: http:// www.messolonghi.gov.gr
Κωδικός NUTS: 631

 

Ι. Π. Μεσολογγίου   24/6/2020

Ο  Δήμαρχος

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 Περίληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΜΖΜΩΡΖ-ΑΡ9

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC006917852

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΤEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΤΕΥΔ 64-2018

Δημοσίευση στο Facebook