Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης στην παραλία ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’  Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ & ΠΑΡΑΛΙΑ ‘’ΔΙΟΝΙ’’ Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με λήξη των συμβάσεων την 31.12.2022 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 193/2020 (ΑΔΑ: 94ΗΦΩΡΖ-ΕΟΓ) Ορθή Επανάληψη  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου καθώς και το υπ’ αριθμ. 44885 ΑΠΑ 2020/24-06-2020 έγγραφο της  Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: Γνωμοδότηση επί του σχεδίου των όρων διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με δημοπρασία για τις παραλίες «Λούρος» και «Διόνι» Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου και την υπ’ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/τ.Β’/2020) και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ 101/τ. Α’/2020, ΦΕΚ 104/τ. Α’/2020 & ΦΕΚ 2198/τ. Β’/2020)  οι οποίες  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζονται στους κατωτέρω  πίνακες :

Α. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

 

Α/Α Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) παραχωρούμενης έκτασης ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου (Ε.Γ.Σ.Α. 87)*

 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. ΑΙΤΩΛΡ1

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=256257,5160 Ψ=4242972,0634 Χ=256260,4106 Ψ=4242971,2554 Χ=256261,7485 Ψ=4242976,0482 Χ=256258,8702 Ψ=4242976,8949

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=256257,5884 Ψ=4242961,6617 Χ=256260,4106 Ψ=4242971,2554 Χ=256212,2647 Ψ=4242984,7598 Χ=256209,4425 Ψ=4242975,1661

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

2. ΑΙΤΩΛΡ2

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ                   

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=256170,5964 Ψ=4242995,4273 Χ=256171,3876 Ψ=4242998,3211 Χ=256176,2019 Ψ=4242996,9708 Χ=256175,4109 Ψ=4242994,0769

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=256146,2320 Ψ=4242991,8749 Χ=256148,9325 Ψ=4243001,5034 Χ=256197,0748 Ψ=4242988,0008 Χ=256194,3743 Ψ=4242978,3724

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

3. ΑΙΤΩΛΡ4

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

Α. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=250τ.μ

 

                    

 

Α. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255973,8105 Ψ=4243023,6317 Χ=255998,7981 Ψ=4243022,8430 Χ=255999,1136 Ψ=4243032,8380 Χ=255974,1260 Ψ=4243033,6268

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1.500,00€

(1.500,00 € –  6€/τ.μ., για ξαπλώστρες-ομπρέλες)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

4. ΑΙΤΩΛΡ5

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ                         

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=255873,0897 Ψ=4243055,3852 Χ=255868,1676 Ψ=4243056,2648 Χ=255868,6962 Ψ=4243059,2190 Χ=255873,6376 Ψ=4243058,3348

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255873,7056 Ψ=4243055,2751 Χ=255824,4846 Ψ=4243064,0710 Χ=255822,7255 Ψ=4243054,2269 Χ=255871,8934 Ψ=4243045,4406

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

5. ΑΙΤΩΛΡ6

Παραλία Λούρος Δ.Ε.

Οινιαδών

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

                     

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=255773,4165 Ψ=4243071,4068 Χ=255768,5132 Ψ=4243072,3863 Χ=255769,1088 Ψ=4243075,3266 Χ=255774,0119 Ψ=4243074,3471

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255744,4982 Ψ=4243066,9859 Χ=255746,4571 Ψ=4243076,7922 Χ=255795,4884 Ψ=4243066,9978 Χ=255793,5295 Ψ=4243057,1915

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

6. ΑΙΤΩΛΡ7

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

                      

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=255651,6946 Ψ=4243094,7317 Χ=255652,0567 Ψ=4243097,7098 Χ=255657,0202 Ψ=4243097,1063 Χ=255656,6581 Ψ=4243094,1282

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255639,2913 Ψ=4243096,2833 Χ=255669,0614 Ψ=4243092,5767 Χ=255667,0228 Ψ=4243076,2031 Χ=255637,2760 Ψ=4243080,0969

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

7. ΑΙΤΩΛΡ8

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=255536,0842 Ψ=4243104,7567 Χ=255536,6707 Ψ=4243107,6988 Χ=255531,7672 Ψ=4243108,6764 Χ=255531,1807 Ψ=4243105,7343

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255494,8198 Ψ=4243102,7885 Χ=255543,8549 Ψ=4243093,0112 Χ=255545,8099 Ψ=4243102,8178 Χ=255496,7746 Ψ=4243112,5935

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

 

 Β. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  Δ. Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

  

Α/Α Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) παραχωρούμενης έκτασης ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου (Ε.Γ.Σ.Α. 87)* ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. ΑΙΤΩΔΝ1

Παραλία Διόνι Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                        

      Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246558,73    Ψ=4248279,93

Χ=246562,04    Ψ=4248280,26

Χ=246562,04    Ψ=4248273,32

Χ=246558,73    Ψ=4248273,32

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246379   Ψ=4247917

Χ=246405   Ψ=4247918

Χ=246404   Ψ=4247896

Χ=246379   Ψ=4247896

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

2. ΑΙΤΩΔΝ2

Παραλία Διόνι Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                        

      Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246475,06  Ψ=4248076,67

Χ=246478,23  Ψ=4248076,4

Χ=246478,23  Ψ=4248069,79

Χ=246475,32  Ψ=4248069,79

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246455   Ψ=4248082

Χ=246480  Ψ=4248082

Χ=246480   Ψ=4248063

Χ=246455   Ψ=4248063

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

3. ΑΙΤΩΔΝ3

Παραλία Διόνι Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                        

      Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246394,09    Ψ=4247897,81

Χ=246397,27    Ψ=4247897,55

Χ=246397,53    Ψ=4247890,93

Χ=246394,62    Ψ=4247890,67

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246394   Ψ=4247901

Χ=246375   Ψ=4247903

Χ=246375   Ψ=4247887

Χ=246394   Ψ=4247887

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

Οι ανωτέρω παραχωρούμενοι χώροι απεικονίζονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη στο παράρτημα της διακήρυξης  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ημερομηνία και Τόπος Δημοπράτησης :

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10 / 07/ 2020 ημέρα Παρασκευή,

 Ώρα Έναρξης 10.00 π.μ. Ώρα Λήξης 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  (Σταυροπούλου 31 – Μεσολόγγι) .

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρονται στη Διακήρυξη.

  • Επισημαίνουμε – διευκρινίζουμε ότι για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σχετικά με το 7ο δικαιολογητικό του άρθρου 6 της διακήρυξης που αφορά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται στα 990,00 €  για το σύνολο των υπό δημοπράτηση θέσεων εκτός της θέσης με κωδικό ΑΙΤΩΛΡ4 στην παραλία Λούρου για την οποία το αντίστοιχο ποσό θα είναι ίσο με 450,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι,   και στα τηλέφωνα 26313 60964/995 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΓΙΑΛΟΣ

 ΨΑΓΙΩΡΖ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοσίευση στο Facebook