Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στις ΚοινότητεςΝεοχωρίου και ΚατοχήςΔ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΛΓΩΡΖ-ΝΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα :

Α) Στην Κοινότητα Νεοχωρίου

α/α Αριθμός

Αγροτεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα Θέση Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης)
1. 63 3,235 Μακρύλακας 11,50
2. 64 12,764 Μακρύλακας 11,50
3. 169 46,999 Παναγ.- Θολό 5,70

Β) Στην Κοινότητα Κατοχής

 

α/

α

Αριθμός

Αγροτεμαχίου

Έκταση σε στρεμματα Θέση Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης)
1. 282 57,50 Τσέροντας 7,00

 

Ημερομηνίες Δημοπράτησης :

Α. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. -ώρα λήξης 11.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, ως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 183/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΓΛΓΩΡΖ-ΝΘΤ).

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες αγροτεμαχίων έχουν οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 16-07-2020, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο ανάμεσα σε όλους τους δημότες και με τους ίδιους όρους.

Αν και στη περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο, δηλαδή την 23-07­2020 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι, καθώς και στα γραφεία της Δ.Ε. Οινιαδών (Νεοχώρι) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου www.messolonghi.gov.gr ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καθώς επίσης στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών της Δ.Ε. Αιτωλικού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 Περίληψη διακήρυξης αγροτεμαχίων 2020

 ΨΤ19ΩΡΖ-ΨΞΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Δημοσίευση στο Facebook