Ο  Δήμος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ανακοινώνει  ότι  θα  προβεί  στην  παρακάτω  προμήθεια  USB token  (14 τεμάχια )   σύμφωνα  με  το  ακόλουθο  Υπηρεσιακό  Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,  ενώ  η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ.917/2020  (ΑΔΑ:ΩΕΚΑΩΡΖ-ΜΣΝ ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.562,40με το Φ.Π.Α. 24% (524,19€ χωρίς το Φ.Π.Α.)

Οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  σφραγισμένη   έως  και  την  Δευτέρα  13/07/2020    και ώρα 09:00 πμ,  στο Τμήμα Προμηθειών 1ος  όροφος  1ος. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών,1ος  όροφος

Προσφορά για την προμήθεια USB token  (14 τεμάχια ) 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Δήμο  καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης , της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , κ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή , τηλ: 2631360983 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , καθημερινά κα Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  στο τηλ. 2631360983,987.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ USB

Δημοσίευση στο Facebook