Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ  COVID-19 », σύμφωνα με την από 01/07/2020  τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συγκεκριμένα θα ανατεθεί η προμήθεια ζωοτροφών ,φαρμακευτικού υλικού και κτηνιατρικού εξοπλισμού (ποτίστρες, ταίστρες ) όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η  ανάθεση της  προμήθειας θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό : επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €)  με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ:35.6631.01 ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ  COVID-19 ».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί :

α)η υπ’ αριθ. 1008/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με  α/α  1.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας  εγγράφως, έως και την  Δευτέρα  20/07/2020  και ώρα 10:00 π.μ.,στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , Δ/νση:Σταυροπούλου 31-Ραδιοφώνου ,Ν.Αιτ/νίας  Τ.Κ. 30200.

 

Θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία του αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΜΗΜ ΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ (1ος όροφος Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο )

Προσφορά για:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ  COVID-19 »

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της  από 01/07/2020 τεχνικής περιγραφής του Αυτοτελούς Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  με κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές

συνθήκες της προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και  τα αποδέχεται πλήρως.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη  κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.

Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http:// www.messolonghi.gov.gr.

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση –αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ., η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας κ.α. (βεβαίωση ΓΕΜΗ,καταστατικό, ΦΕΚ,κλπ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 80 του Ν.4412/2016 και τις  διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 ) τα εν  λόγω άρθρα δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή  κατώτερη των 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Παρέχεται ελεύθερη,άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα του παρόντος  στην ιστοσελίδα του Δήμου : http:// www.messolonghi.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Tμήμα Προμηθειών & Αποθήκης   του Δήμου, τηλ: 2631360983-987.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ COVID-19

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ,ΦΑΡΜΑΚΑ

Δημοσίευση στο Facebook