Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και μεταχειρισμένων οχημάτων», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

    Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι :

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

       Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 399.942,16€ με τον ΦΠΑ.

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Διαγωνισμός 94797-ΤΜΗΜΑ Α Προμήθεια οχημάτων Μεσολόγγι-Απορριμματοφόρα (241.934,00€)χωρίς ΦΠΑ.

Διαγωνισμός 94849-ΤΜΗΜΑ Β 1η ομάδα Προμήθεια οχημάτων Μεσολόγγι- φορτηγά (62.150,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Διαγωνισμός 94851-ΤΜΗΜΑ Α Προμήθεια οχημάτων Μεσολόγγι- Καλαθοφόρο (18.450,00€) χωρίς ΦΠΑ  .

CPV : 34144512-0,CPV: 34136100-0,CPV: 34142100-5.

     Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  23-7-2020  και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών  28-08-2020.  Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την  17 – 7- 2020.

        Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μια ή και για τις δύο ομάδες των υπό προμήθεια ειδών , όπως αυτές προσδιορίζονται στην 25/2020 μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών των ποσοτήτων της κάθε ομάδας, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

         Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί του προσυπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ (322.534,00) και ορίζεται στο ποσό των 6.450,68€ , εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων και των υπό προμήθεια ειδών , άλλως για το ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ για την συγκεκριμένη ομάδα της μελέτης, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ισχύος εννέα μηνών (9), προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

      Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στη μελέτη 25/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

      Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

      Προθεσμία (4) τέσσερες  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

         Παρέχεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): http://messolonghi.gov.gr/

             Περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σταυροπούλου 31 και στο τηλέφωνο 2631363335, e-mail : stdimos @Yahoo.gr, αρμόδιος υπάλληλος Δήμος Στέφανος.

 

 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                            ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 Περίληψη διακήρυξης

 Διακήρυξη – Μελέτη

 Προκήρυξη Ε.Ε ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

 Προκήρυξη Ε.Ε ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Δημοσίευση στο Facebook