Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 396.872,89    συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ  (211.000 +185872,89= 396.872,89 € )

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση νέου πιστοποιημένου εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους υφιστάμενων ή νέων παιδικών χαρών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και με γνώμονα την αισθητική τους αναβάθμιση αφού αποτελούν μέρος του οικιστικού περιβάλλοντος του πολίτη

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 τους όρους της διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους, που ισχύουν σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τέταρτη (λήξη κατάθεσης προσφορών) και άνοιγμα προσφορών την 25/8/2020  ημέρα Τρίτη από την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, (Αρμόδιος κ. Βάσσης Αθανάσιος, τηλ. 2631363308. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10  π.μ. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/2-8-2017 (2710 Β).

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις………….. στις ιστοσελίδες www.promitheus.gov.gr  και ( http://www.messolonghi.gov.gr )

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι  (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ (6.402€) (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Μεσολόγγι, 15 / 07/ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

 Προϋπολογισμός μελέτης

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Τιμολόγιο Μελέτης

Δημοσίευση στο Facebook