Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθειες και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης του 34ου Φεστιβάλ Οινιάδων 2020, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 1766/24-7-2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. και την αριθμ. 27/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και την εξειδίκευση στα πλαίσια διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων 2020 για τις ανάγκες του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Δαπάνης CPV Κ.Α. προϋπολογισμού Ποσό δέσμευσης με Φ.Π.Α.
1 Δαπάνες για την ηχητική Κάλυψη αποκριάτικων εκδηλώσεων 32342410-9 00.6443.08 4500,00
2 Εκτυπώσεις για τις διάφορες αποκριάτικες εκδηλώσεις 22000000-0 750,00
3 Δαπάνες προμήθειας ξυλιάς για τις ανάγκες του φεστιβάλ Οινιαδών 03419000-0 150,00
4 Δαπάνη για χημικές τουαλέτες 24955000-3

 

800,00
5 Δαπάνες Φιλοξενίας 79952100-3

 

500,00
6 Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων (Αναμνηστικά) 18530000-3

 

350,00

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

 α)η υπ’αριθ. 235/ 1768 /24-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΟΓΟΚΨΝ-ΤΡΘ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει ξεχωριστά προσφορά για κάθε κατηγορία δαπάνης αλλά και εκδήλωσης για κάθε κατηγορία.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 27/7/2020 και ώρα 11.30π.μ.

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

 Η Πρόεδρος

 

 

    Παρασκευή Πετρονικολού

 

 Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Προσφορά: Παροχή για  υπηρεσίες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης του 34ου Φεστιβάλ Οινιάδων 2020 για τις ανάγκες του Ν.Π.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Μελέτη για Φεστιβάλ Οινιαδών

Δημοσίευση στο Facebook