Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τη προμήθεια με τίτλο:

«Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού»,

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

Α) Η αριθ. 967/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΖ8ΩΡΖ-ΞΒ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

Β) Η βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2020.

Παρακαλούμε οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  οικονομική τους προσφορά, για την ανωτέρω προμήθεια, εγγράφως και σφραγισμένη, στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως  και  την  Τρίτη  28/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ. (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος, Μεσολόγγι). Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 1ος  όροφος

Προσφορά για την προμήθεια: «Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Απόσπασμά ποινικού μητρώου

2) Φορολογική ενημερότητα

3) Ασφαλιστική ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Έχουν λάβει γνώση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα».

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Δήμο  καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή, τηλ: 2631360983.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 Πρόσκληση

 Μελέτη

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δημοσίευση στο Facebook