Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α), και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018, (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-2020).     
 8. Την υπ’ αριθμ. 88/15-3-2020 (ΑΔΑ: 6Δ2ΛΩΡΖ-ΑΩ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020».
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47033/24-3-2020 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29063/13-5-2020 (ΑΔΑ:65Ν846ΜΤΛ6-ΚΡ0) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης μεταξύ άλλων, απασχόλησης τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΦΕΚ 524/Β΄/29-2-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 499/11-1-2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ττ3997/12-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά τριών ατόμων (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 10-08-2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101  

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

(Για τη στελέχωση

της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου)

 

Μεσολόγγι

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων Οκτώ (8) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης 3

 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΟΧ1-2020

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Δημοσίευση στο Facebook