Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου  διακηρύττει ότι την 25η . του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 215/2020  απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ: 9ΕΜΓΩΡΖ-ΡΩ4) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρή στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς  Πόλεως Μεσολογγίου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης / του έργου είναι : 0011461043  και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρή στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς  Πόλεως Μεσολογγίου».

Η πράξη / το έργο «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρή στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς  Πόλεως Μεσολογγίου» συντίθεται από την  ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό  409.372,73 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΕΟ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία H-M, με προϋπολογισμό 74.498,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΕΟ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της πράξης / του έργου «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρή στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς  Πόλεως Μεσολογγίου», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 65/2018  από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου , ανέρχεται στο ποσό των   483.871,08 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 91554, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18 / 08 / 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20 / 08 / 2020 ημέρα Πέμπτη. και ώρα 15:00 μ.μ..

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017).

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, HM  και που είναι εγκατεστημένα σε :

α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή που ανέρχεται στο ποσό των Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων Εβδομήντα  Επτά  Ευρώ και Σαράντα  Δύο  Λεπτών ( 9.677,42 €).

. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER”  με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μετά  από  εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :

Οδός : Σταυροπούλου 31
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30200 Μεσολόγγι
Τηλ. : 2631 3 63301
Telefax : 2631 0 25041
E-mail : kontoba@2607.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα : http:// www.messolonghi.gov.gr
Κωδικός NUTS : 631

 

Ι. Π. Μεσολογγίου   22.07.2020

Ο  Δήμαρχος

Κώστας Λύρος

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΜΔΗΣ

 Διακηρυξη ΚΗΜΔΗΣ

 ΣΧΕΔΙΑ

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 ΤΙΜΕΣ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook