Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προκειμένου να διασφαλίσει την προμήθεια  ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, πρόκειται  να αναθέσει την “ Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου“ και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια των σχετικών υλικών και μέχρι την ημέρα Τρίτη  11/08/2020 και ώρα 09.00 π.μ στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31 – 1ος όροφος, Τμήμα: Προμηθειών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου) να υποβάλλουν προσφορές :

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός :Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 € ) συμπ.ΦΠΑ 24%

 

          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  CPV:31681410-0

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€)
   1.  

20.6662.03

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΦΟΠ ΛΑΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. Οινιαδών 20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση  του ποσού του προϋπολογισμού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού  σε σφραγισμένο φάκελο :

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 /1986(Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :

  • Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
  • Δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016
  • Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
  • Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
  1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην οποία θα επισυνάπτει απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.
  2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
  3. Τεχνική Προσφορά : Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Η παρεχόμενη προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές – χαρακτηριστικά, έτσι όπως περιγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 33/04-08-2020 μελέτη της Διεύθυνσης: Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Τμήμα: H/M Έργων & Συγκοινωνιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  1. Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα δίνεται στην μελέτη) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο – “ Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου“.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο – ‘’Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου“.

 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά στο σύνολο της μελέτης και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  Σταυροπούλου 31-1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης .

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 2631360983  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ταχ.Δ/νση:Σταυροπούλου 31 – 1ος όροφος) καθημερινά κα. Σακαβέλα Γεωργία , email:gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr.

 

     Ο Aντιδήμαρχος

     Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

        

 

         Βασιλείου Σπυρίδων

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2020-2

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook