ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση
πλακόστρωσης πλατείας Γουριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΠΕ Μεσολογγίου» με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
31.707,69€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις παρακρατηθέντων ποσού 31.707,69€.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί για υποβολή προσφοράς:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για
Οικοδομικά Έργα ή έργα οδοποιίας στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ ή στα Νομαρχιακά Μητρώα και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 512 €.
Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι τρεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Τόπος κατασκευής του έργου είναι Περιμετρικά της πλατείας Γουρίας & ο Περιβάλλον χώρος στο
Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου.
Τα τεύχη δημοπράτησης και η οικονομική προσφορά διατίθενται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www.messolonghi.gov.gr).
Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63310, fax
2631025041 αρμόδιος Λαμπρινή Κοντόβα ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του
δημοπρατούμενου ποσού.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΔΑΧΩΡΖ-ΚΟ4

Διακηρυξη ΚΗΜΔΗΣ

ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων

Εντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

τεχνική έκθεση

τιμές εφαρμογής

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0


 

Δημοσίευση στο Facebook